วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

    
ค่ายครูพันธุ์ใหม่ รุ่นพญาราชสีห์ ปี 53

ครูพันธุ์ใหม่

สิ่งที่ครูพันธุ์ใหม่ต้องมี 3 เรื่องหลัก ๆ ได้แก่

1.       ความสามารถด้านการสอนให้กับนักเรียน  

-          การพัฒนาผู้เรียน

-          การบริหารจัดการชั้นเรียน

-          การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย

-          การสร้างความร่วมมือกับชุมชน

2.       ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

-          เป็นผู้มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี  ดำรงชีวิตเหมาะสมกับฐานะ  มีความรักศรัทธาในวิชาชีพ  และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ

3.       การอยู่ร่วมกันในสถานศึกษา

-          มุ่งมั่นกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน รู้จักวางแผน มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน  นำนวัตกรรมมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  โดยยึดหลักการประหยัดในการปฏิบัติงานมีลักษณะมุ่งผลสัมฤทธิ์

-          มีความสามารถในการวางแผนการทำงานแต่ละภารกิจและปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้